Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego a odszkodowanie

Kancelaria Nieruchomości i Proces Budowlany pomaga uzyskać odszkodowanie właścicielom, których nieruchomości straciły na wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na specjalizację oraz bogate doświadczenie jesteśmy w stanie skutecznie poprowadzić Państwa sprawę i uzyskać odszkodowanie w adekwatnej wysokości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wartość nieruchomości

Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może spowodować, że wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Możliwości są dwie – wartość nieruchomości wzrośnie lub zmaleje. W pierwszym przypadku właściciel musi spodziewać się, że przy sprzedaży nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta naliczy i pobierze od niego jednorazową opłatę, która została ustalona w planie. Opłata jest określana w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym nie może ona być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

W trakcie swojej działalności najczęściej spotykamy się z Klientami, których nieruchomości straciły na wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ w takiej sytuacji dochodzi do uszczerbku w majątku właściciela nieruchomości, ustawodawca dopuszcza możliwość dochodzenia przez niego adekwatnego odszkodowania. Podejmujemy się prowadzenia takich spraw w imieniu naszych Klientów – reprezentujemy właścicieli nieruchomości w sprawach o odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości.

Obniżenie wartości nieruchomości – kiedy można starać się o odszkodowanie?

Uchwalenie albo zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może spowodować, że właściciel nie będzie mógł korzystać z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem. Wówczas ma on prawo żądać od gminy:

  • odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,

  • wykupienia nieruchomości lub jej części,

  • zamiany nieruchomości.

Tak wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje tę kwestię.

Prawo do żądania od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości ma również właściciel sprzedający nieruchomość, której wartość uległa obniżeniu w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Właściciel nie będzie miał prawa do dochodzenia odszkodowania, jeżeli wcześniej skorzystał ze wskazanych powyżej roszczeń.

Kiedy wypłata odszkodowania nie jest możliwa?

Za spadek wartości nieruchomości właścicielowi nie zawsze należy się odszkodowanie. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy treść planu miejscowego nie stanowi samodzielnego ustalenia przez gminę społeczno-gospodarczego przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z niego, ale wynika z:

  • uwarunkowań np. hydrologicznych lub geologicznych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń,

  • zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, które zostały określone w przepisach innych ustaw.

Aby stwierdzić, czy właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, analizujemy zgromadzoną dokumentację. Dopiero po zapoznaniu się ze sprawą, jesteśmy w stanie określić, czy możliwe jest skuteczne dochodzenie odszkodowania.

Obniżenie wartości nieruchomości – odszkodowanie

Aby wystąpić z żądaniem wypłaty odszkodowania, niezbędne jest oszacowanie kwoty, jaką właściciel nieruchomości stracił w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca wprost podaje, jak należy wyliczyć wysokość odszkodowania. Naszym Klientom pomagamy ustalić wartość nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sformułować wysokość roszczenia.

Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości

Zgodnie z Kodeksem cywilnym ciężar udowodnienia faktu, że korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób, lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, lub istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spoczywa na powodzie – właścicielowi, który dochodzi odszkodowania. Skuteczne dochodzenie roszczeń zależy zatem od ich sformułowania i udowodnienia. W imieniu naszych Klientów jesteśmy w stanie wykazać, że utrata wartości nieruchomości miała miejsce, bo np. na nieruchomości nie jest możliwe postawienie zabudowań, na które właściciel nieruchomości mógł – przed uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – otrzymać pozwolenie.

Postępowanie dowodowe w sprawach o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości jest skomplikowane i czasochłonne. Nie warto zwlekać z rozpoczęciem dochodzenia swoich roszczeń – przedawniają się one z upływem pięciu lat, licząc od daty wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Państwa imieniu jesteśmy w stanie dochodzić odszkodowania przed sądem powszechnym. Mamy doświadczenie w prowadzeniu takich spraw. W Kancelarii pracują specjaliści, którzy do każdej sprawy podchodzą w sposób indywidualny i dokładnie analizują dostarczone dokumenty. Po kontakcie i zapoznaniu się z Państwa sprawą, będziemy w stanie rozwiać wątpliwości i określić, czy istnieje możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń.

Updated: 15 lutego, 2022 — 11:48
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020