Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości

postepowanie zasiedzenie

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości – dowiedz się więcej

Kto wydaje decyzję o zasiedzeniu?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zasiedzenie nieruchomości jest sąd rejonowy właściwe ze względu na położenie nieruchomości (507 k.p.c.) bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Zgodnie z art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 2 000 zł. Nie mniej warto pamiętać, iż istnieje możliwość zwolnienia wnioskodawcy z konieczności ponoszenia kosztów bądź ich części, jeżeli zostanie wykazane, że strona nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Podanie uczestników postępowania o zasiedzeniu

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia powinien także zawierać wskazanie wszystkich zainteresowanych (art. 511 § 1 k.p.c.). W razie uchybienia temu obowiązkowi sąd wezwie wnioskodawcę pod rygorem zwrócenia wniosku do uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Nie mniej, w przypadku podania przez wnioskodawcę racjonalnych przyczyny niewskazania zainteresowanych, nie będzie to miało negatywnego wpływu na bieg wniosku. Ustalenia zainteresowanych dokona wtedy sąd z urzędu.

Oznaczenie przedmiotu zasiedzenia

Opis nieruchomości zawarty we wniosku powinien być jak najbardziej precyzyjny. Przede wszystkim należy wskazać miejsce położenia nieruchomości albo jej adres, jeżeli jest to możliwe, powierzchnię nieruchomości, oznaczenie geodezyjne oraz numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, o ile są prowadzone dla danej nieruchomości. W zakresie oznaczania nieruchomości gruntowych nie nieuregulowanych granicach warto skorzystać z usług geodety, w celu dokładnego oznaczenia przedmiotu postępowania.

Rozpoznanie sprawy o zasiedzeniu

Sąd sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości rozpatruje na rozprawie. W trakcie posiedzeń strony mogą zgłaszać wnioski oraz ustosunkowywać się do dokumentów włączonych do akt. Na posiedzeniach przesłuchiwani są też świadkowie powołani przez uczestników postępowania oraz przeprowadzane są inne postępowania dowodowe.

Zakończenie postępowania

Postępowanie dotyczące stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości kończy się wydaniem przez sąd merytorycznego postanowienia (w trakcie postępowania mogą być wydawane postanowienia dotyczące kwestii formalnych, lecz nie kończą one postępowania). W powyższym postanowieniu sąd orzeka czy zaszły przesłanki warunkujące nabycie nieruchomości przez zasiedzenie.

Podatek od zasiedzenia od nieruchomości

W przypadku zasiedzenia nieruchomości, warto pamiętać, iż jest to czynność opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 45, poz. 207 ze zm.). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, skorzystaj z pomocy radcy budowlanego. Nasza kancelaria nieruchomości to miejsce, w którym znajdziesz poradę i rozwiązanie swoich problemów prawnych.

Updated: 24 sierpnia, 2020 — 11:09
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa  |  Telefon: +48 571 273 857  |  E-mail: kancelaria@dybka.com.pl  |  Grupa Dybka © 2010-2020