Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości

postepowanie zasiedzenie

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości – dowiedz się więcej

Kto wydaje decyzję o zasiedzeniu?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zasiedzenie nieruchomości jest sąd rejonowy właściwe ze względu na położenie nieruchomości (507 k.p.c.) bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Zgodnie z art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 2 000 zł. Nie mniej warto pamiętać, iż istnieje możliwość zwolnienia wnioskodawcy z konieczności ponoszenia kosztów bądź ich części, jeżeli zostanie wykazane, że strona nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Podanie uczestników postępowania o zasiedzeniu

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia powinien także zawierać wskazanie wszystkich zainteresowanych (art. 511 § 1 k.p.c.). W razie uchybienia temu obowiązkowi sąd wezwie wnioskodawcę pod rygorem zwrócenia wniosku do uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Nie mniej, w przypadku podania przez wnioskodawcę racjonalnych przyczyny niewskazania zainteresowanych, nie będzie to miało negatywnego wpływu na bieg wniosku. Ustalenia zainteresowanych dokona wtedy sąd z urzędu.

Oznaczenie przedmiotu zasiedzenia

Opis nieruchomości zawarty we wniosku powinien być jak najbardziej precyzyjny. Przede wszystkim należy wskazać miejsce położenia nieruchomości albo jej adres, jeżeli jest to możliwe, powierzchnię nieruchomości, oznaczenie geodezyjne oraz numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, o ile są prowadzone dla danej nieruchomości. W zakresie oznaczania nieruchomości gruntowych nie nieuregulowanych granicach warto skorzystać z usług geodety, w celu dokładnego oznaczenia przedmiotu postępowania.

Rozpoznanie sprawy o zasiedzeniu

Sąd sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości rozpatruje na rozprawie. W trakcie posiedzeń strony mogą zgłaszać wnioski oraz ustosunkowywać się do dokumentów włączonych do akt. Na posiedzeniach przesłuchiwani są też świadkowie powołani przez uczestników postępowania oraz przeprowadzane są inne postępowania dowodowe.

Zakończenie postępowania

Postępowanie dotyczące stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości kończy się wydaniem przez sąd merytorycznego postanowienia (w trakcie postępowania mogą być wydawane postanowienia dotyczące kwestii formalnych, lecz nie kończą one postępowania). W powyższym postanowieniu sąd orzeka czy zaszły przesłanki warunkujące nabycie nieruchomości przez zasiedzenie.

Podatek od zasiedzenia od nieruchomości

W przypadku zasiedzenia nieruchomości, warto pamiętać, iż jest to czynność opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 45, poz. 207 ze zm.). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, skorzystaj z pomocy radcy budowlanego. Nasza kancelaria nieruchomości to miejsce, w którym znajdziesz poradę i rozwiązanie swoich problemów prawnych.

zasiedzenie nieruchomosci

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości, to inaczej pierwotne nabycie nieruchomości w trybie tzw. zasiedzenia. Jest to jedna z form objęcia własności nad rzeczą. Normy prawne dotyczące zasiedzenia nieruchomości zostały uregulowane w polskim systemie prawnym w kodeksie cywilnym – art. 172 k.c. oraz następne.

Zasiedzenie nieruchomości – ile lat?

Do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia należy łącznie spełnić dwie przesłanki:

  1. posiadać nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny oraz
  2. wykazać się odpowiednio długim, ustawowo określonym, terminem posiadania.

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Posiadacz powinien zatem wykonywać faktycznie uprawnienia składające się na treść prawa własności. O tym, czy posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, decydują okoliczności faktyczne o charakterze przede wszystkim zewnętrznym, ale istotne znaczenie może też mieć wola posiadacza.

Przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie

Drugą przesłanką zasiedzenia jest upływ czasu. Samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie przez określony ustawą czas – 20 lub 30 lat. O okresie potrzebnym do zasiedzenia nieruchomości decyduje dobra bądź zła wiara posiadacza.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzieć, co do zasady, można każdą nieruchomość, dlatego rzeczywiście może występować zarówno zasiedzenie nieruchomości gruntowej, rolnej, jak i budynku, a nawet nieruchomości lokalowej. W wyjątkowych sytuacjach pojawia się także zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa. Bazując na orzecznictwie Sądu Najwyższego, można wskazać, że również zasiedzenie użytkowania wieczystego czy współwłasności jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Co do zasady, zasiedzeniu podlega każda rzecz jako całość w ujęciu techniczno–prawnym. Nie jest zatem dopuszczalne zasiedzenie części składowej rzeczy np. piwnicy usytuowanej pod domem mieszkalnym czy pokoju w mieszkaniu.

Zasiedzenie nieruchomości bez księgi wieczystej jest możliwe, jednak należy tutaj wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu i udowodnić zasiedzenie. W dalszej drodze możemy starać się o przyznanie właścicielstwa danej nieruchomości i założyć na nią księgę wieczystą. Sprawy tego kalibru regulują przepisy KC – art. 172-176.

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Nabycie przez zasiedzenie udziału w nieruchomości jest od dawna akceptowane w orzecznictwie. Zasiedzenie części nieruchomości jest możliwe, gdy dana osoba, mimo iż jest właścicielem tylko części nieruchomości, sprawuje władzę nad jej całością.

Dobra i zła wola

W doktrynie, a także w orzecznictwie występuje termin – zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze oraz zasiedzenie nieruchomości w złej wierze. Pierwsze oznacza, iż posiadacz pozostaje w błędnym,­ lecz usprawiedliwionym przekonaniu, że prawo własności faktycznie mu przysługuje. Zła wiara polega na tym, iż posiadacz ma przekonanie o braku prawa własności i z premedytacja ów fakt pomija, lekceważy lub zataja.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

Jeśli pragniemy nabyć daną nieruchomość należy przygotować dla sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości – wzór

  • skierowanie do właściwego sądu,
  • wskazanie rodzaju pisma,
  • wskazanie wnioskodawcy,
  • wartość rzeczy – nieruchomości – zaokrąglona ( podana tylko w polskich złotych),
  • szczegółowy opis rzeczy, która ma podlegać pod zasiedzenie oraz stosowna dokumentacji to potwierdzająca ( np. odpis z Księgi Wieczystej),
  • dane personalne osoby która zasiedziała nieruchomość oraz okres zasiedzenia,
  • kopie wniosku i załączników dla wszystkich uczestników postępowania,
  • uzasadnienie wniosku.

Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy

We wniosku należy wskazać, że w toku postępowania istnieją także inni jego uczestnicy, jeśli zataimy ten fakt, a walczymy o zasiedzenie nieruchomości, w przypadku, gdy pojawią się inni spadkobiercy, możemy sprawę przegrać.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości gruntowej

Jeśli pragniemy nabyć daną nieruchomość gruntową przez zasiedzenie, możemy zwrócić także się do sądu ze stosownym wnioskiem (patrz powyżej).

Prawnicy Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany kompleksowo pomagają klientom w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – bez sądu się nie obędzie

Zasiedzenie, nawet jeżeli następuje z mocy prawa, musi być poprzedzone złożeniem wniosku w odpowiednim sądzie. To właśnie sąd wydaje orzeczenie stwierdzające zasiedzenie. Musisz jednak wiedzieć, że tego typu orzeczenie potwierdza tylko, że dana okoliczność zaistniała. Nie ma jednak możliwości, by regulowanie stanu prawnego nieruchomości obyło się bez sprawy sądowej. Nasza kancelaria nieruchomości to miejsce, w którym znajdziesz pomoc w uporządkowaniu swoich problemów prawnych.

Przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości

Do nabycia własności danej nieruchomości przez zasiedzenie kluczowy jest nieprzerwany bieg terminu tegoż zasiedzenia, która trwa 20 – 30 lat. Przerwanie biegu zasiedzenie odbywa się wówczas, gdy mamy sytuacje wszelkiego rodzaju roszczenia o zaspokojenie lub zabezpieczenie danego roszczenia. Podstawa prawna jest art. 175 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Do powyższych czynności należy m.in. powództwo windykacyjne.

Posiadanie samoistne

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Posiadacz powinien zatem wykonywać faktycznie uprawnienia składające się na treść prawa własności.

Posiadacz samoistny to ten, kto może faktycznie korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób, a więc pobierać pożytki i inne przychody z rzeczy, może również rzeczą rozporządzać. I tak, jak właściciel, powinien wykonywać swoje władztwo w granicach określonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego i zgodnie ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem owego władztwa faktycznego. W toku postępowania szczególnie dokładnie jest też badana wola posiadacza w zakresie jego zamierzeń odnośnie do rzeczy.

W postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości kluczowe dla wykazania samoistności posiadania jest przede wszystkim forma manifestowania wykonywania władztwa nad rzeczą. Często podnoszona w toku spraw o zasiedzenie, okoliczność opłacania podatków za nieruchomość przez posiadacza, rzadko kiedy ma istotne znaczenie dla finalnego rozstrzygnięcia, choć bywa pomocna.

Masz pytania? Zadaj je nam!

Updated: 15 lutego, 2022 — 10:56
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020