Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Pomagamy w nabyciu nieruchomości

Kancelaria Nieruchomości i Proces Budowlany specjalizuje się w prawie budowlanym. Nasi prawnicy przygotowują m. in.: audyty prawne nieruchomości, przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości, a także świadczą porady prawne z zakresu prawa budowlanego i zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami.

Nabycie nieruchomości – w czym pomożemy?

Sfinalizowanie zakupu nieruchomości powinno zostać poprzedzone zleceniem przez inwestora audytu prawnego nieruchomości. Po zapoznaniu się z księgą wieczystą prowadzoną dla nieruchomości oraz pozostałymi dokumentami, jesteśmy w stanie oszacować, z jakim ryzykiem wiąże się przeprowadzenie transakcji zakupu danej nieruchomości. Raport, w którym publikujemy informacje o stanie prawnym nieruchomości i określamy możliwości inwestycyjne, pomaga inwestorowi podjąć ostateczną decyzję.

Nabycie nieruchomości to poważne, pociągające za sobą skutki prawne, przedsięwzięcie. Dobrze mieć pewność, że na zakupionej działce będzie można wybudować dom jednorodzinny lub wielorodzinny, halę magazynową lub produkcyjną czy inny budynek. Równie istotne jest sprawdzenie, czy dotychczasowy właściciel nieruchomości nie zalega z opłatami. Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc. W naszej Kancelarii może powstać raport z audytu prawnego nieruchomości oraz umowa nabycia nieruchomości. Klientom proponujemy także:

  • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, jeżeli jest to konieczne i wynika ze sporządzonego audytu prawnego nieruchomości,

  • przygotowanie umowy nabycia nieruchomości,

  • dopełnienie formalności, np. zgłoszenie nabycia nieruchomości.

Powierzając nam sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, mogą mieć Państwo pewność, że kupujecie nieruchomość, którą następnie będziecie mogli dowolnie rozporządzać. Umowa nabycia nieruchomości, którą sporządzą nasi prawnicy, będzie odpowiednio zabezpieczać Państwa interesy.

Obrót nieruchomościami rolnymi

Specjalizujemy się w obrocie nieruchomościami rolnymi. Zmiany, które weszły w życie w 2016 r., spowodowały, że dziś nabycie nieruchomości rolnej jest utrudnione, ale nie jest niemożliwe. Naszym Klientom pomagamy m.in. w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości rolnych. Przygotowujemy także dokumentację, której złożenie jest niezbędne, aby uzyskać zgodę na zakup nieruchomości rolnej. Obsługujemy i reprezentujemy Klientów, których interesuje nabycie nieruchomości należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie nieruchomości rolnych. Jeżeli nie interesuje Państwa zakup nieruchomości rolnej, ale:

  • dzierżawa gruntów rolnych,

  • wydzielenie nieruchomości rolnej,

  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (odrolnienie gruntu),

to również jesteśmy w stanie pomóc. Doświadczenie i nieustanne dokształcanie się pozwalają nam skutecznie prowadzić sprawy Klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem.

Zakup nieruchomości rolnych nie zawsze oznacza konieczność uregulowania podatku. Osoby, które nabędą własność gruntów i w wyniku tego nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, nie muszą płacić podatku (na podstawie art. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Pomagamy nabyć nieruchomość cudzoziemcom

Nabywanie nieruchomości na terenie Polski przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nasza Kancelaria jest w stanie pomóc cudzoziemcom, niezależnie od tego, czy zamierzają oni nabyć nieruchomość przez dziedziczenie, zakup czy zasiedzenie.

W imieniu naszych Klientów przygotowujemy niezbędne dokumenty, na podstawie których Minister Spraw Wewnętrznych będzie mógł wydać stosowne pozwolenie w drodze decyzji administracyjnej. Bez pozwolenia nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie jest możliwe. Zgodnie z art. 1a ust. 1 zezwolenie jest wydawane tylko wówczas, gdy:

  • nabycie nieruchomości przez niego nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa,

  • wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską (np.: posiada polskie pochodzenie, zawarł związek małżeński z obywatelem Polski, ma zezwolenie na pobyt m. in. stały).

Dla naszych Klientów badamy, czy zachodzą przesłanki umożliwiające zdobycie pozwolenia na zakup nieruchomości. Jeżeli tak, pomagamy przygotować wniosek o nabycie nieruchomości.

Stawka podatku przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego wynosi 2% (art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych). W przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego kupujący płaci podatek VAT, który jest już wliczony w cenę mieszkania.

Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia

Jednym ze sposobów nabycia nieruchomości jest jej zasiedzenie. Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości, który nie jest właścicielem nieruchomości, nabywa własność po spełnieniu dwóch przesłanek:

  • jest posiadaczem samoistnym,

  • posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat (w przypadku dobrej wiary) lub od 30 lat (w przypadku złej wiary).

Za posiadacza samoistnego uznaje się osobę, która uważa nieruchomość za swoją własną – włada nią jak właściciel. W przypadku nieruchomości będzie to osoba, która zagospodarowała daną nieruchomość oraz uiszcza podatek od nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie następuje po upływie jednego z powyższych terminów. Nasza Kancelaria przygotowuje niezbędne dokumenty i reprezentuje przed sądem Klientów, którzy chcą potwierdzić fakt zasiedzenia orzeczeniem wydanym przez sąd.

Podatek od nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia wynosi 7 proc. podstawy opodatkowania (na podstawie art. 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości zachęcamy do kontaktu. Po zapoznaniu się z Państwa sprawą będziemy w stanie określić, czy i w jakim zakresie jesteśmy w stanie skutecznie pomóc.

Updated: 5 lutego, 2021 — 08:24
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020