Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości (zwany również due diligence) polega na zbadaniu stanu prawnego nieruchomości. Wgląd do raportu, który jest podsumowaniem sporządzonego audytu, jest szczególnie ważny z punktu widzenia potencjalnego kupca – po zapoznaniu się z treścią raportu przygotowanego przez specjalistę, inwestor otrzymuje informację m.in. o ryzyku, jakie wiąże się z podpisaniem aktu notarialnego. Audyt prawny nieruchomości coraz częściej zlecają także sprzedający – zapewniając potencjalnym kupcom dostęp do informacji o stanie prawnym nieruchomości, chcą zachęcić ich do zainteresowania się swoją ofertą.

Wielu potencjalnych kupców błędnie zakłada, że badanie stanu prawnego nieruchomości sprowadza się tylko do dokładnego zapoznania się z treścią księgi wieczystej. Tymczasem przeanalizowanie zapisów znajdujących się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości to jedynie część pracy, którą wykonuje specjalista. Trzeba pamiętać, że w księdze wieczystej nie są ujawniane wszystkie informacje istotne z punktu potencjalnego kupca. Przykładowo w tym dokumencie na próżno szukać wzmianek o zawartych przez dotychczasowego właściciela umowach najmu czy administracyjnych ograniczeniach, wynikających np. z planu miejscowego.

Jak odbywa się sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości?

Pierwszym krokiem wykonywanym przez specjalistów jest zawsze analiza księgi wieczystej. Z niej można dowiedzieć się m.in.: kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości, czy i na czyją rzecz zostały ustanowione hipoteki obciążające nieruchomości i czy zostały ustanowione służebności. W księdze wieczystej należy także szukać informacji o prowadzonych postępowaniach np. sądowym i administracyjnym i ewentualnych zajęciach nieruchomości.

Z uwagi na powyższe informacje, zapoznanie się z treścią księgi wieczystej zawsze jest punktem wyjścia, ale jednocześnie – co należy podkreślić – ustalenie stanu prawnego nieruchomości nie ogranicza się jedynie do przejrzenia tego dokumentu. Przykładowo w spółdzielni mieszkaniowej, w zasobach której znajduje się mieszkanie interesujące inwestora, można się dowiedzieć, czy jego aktualni właścicieli systematycznie regulują zobowiązania, czyli czy mieszkanie nie jest zadłużone.

To, jak będzie wyglądać audyt prawny nieruchomości, w dużej mierze zależy od tego, czy mowa o nieruchomości zabudowanej, działce czy mieszkaniu. Przykładowo:

 • Jeżeli na działce stoi dom jednorodzinny lub inny budynek, nie obejdzie się bez sprawdzenia jego stanu technicznego. Konieczne jest także dotarcie do stosownych dokumentów, a gdy takich nie ma, skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy wypowiedzą się w tym temacie. Specjalista, któremu został powierzony audyt prawny nieruchomości, powinien sprawdzić, czy budynek nie jest samowolną budowlaną. Jeżeli tak, to zakup takiej nieruchomości dla potencjalnego kupca oznacza spore kłopoty i dodatkowe koszty – legalizacja samowoli jest kosztowna i nie zawsze możliwa.

 • Gdy inwestor zamierza zakupić niezabudowaną działkę, a następnie rozpocząć na niej budowę domu jednorodzinnego lub obiektu pod działalność gospodarczą (np. hali przemysłowej czy magazynu), nie obejdzie się bez sprawdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może się okazać, że na danym terenie nie ma możliwości postawienia budynków, którymi inwestor jest docelowo zainteresowany. Ponieważ specjaliści przeprowadzający audyt sprawdzają możliwość postawienia na działce nieruchomości, inwestor może mieć pewność, że będzie mógł zrealizować swoje plany.

 • Zakup mieszkania powinien być poprzedzony sprawdzeniem, czy i ile osób zostało w nim zameldowanych. Warto też się upewnić, że aktualni właściciele nie wynajmują lokalu mieszkalnego lokatorom. Jeżeli tak, istotne jest zapoznanie się z zawartą umową i zapisami, które się w niej znalazły.

Badanie stanu prawnego nieruchomości obejmuje także sprawdzenie, czy budynek, którym jest zainteresowany inwestor, znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Jeżeli tak, to rodzi to wiele konsekwencji, np. potencjalny właściciel nie będzie mógł po prostu przeprowadzić prac remontowych – będzie musiał uzyskać zgodę konserwatora.

W praktyce trudno wskazać, jak krok po kroku powinien zostać przeprowadzony audyt prawny nieruchomości – każda nieruchomość jest inna. W tym przypadku bardzo ważne jest doświadczenie i dokładność specjalisty, który podejmie się przeprowadzenia audytu.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości – co to oznacza?

Może zdarzyć się, że zapisy znajdujące się w księdze wieczystej nie pokrywają się ze stanem faktycznym – to tzw. nieuregulowany stan prawny nieruchomości. W interesie stron zamierzających sfinalizować transakcję sprzedaży-kupna jest regulacja stanu prawnego nieruchomości. Trzeba pamiętać, że uregulowanie stanu prawnego nieruchomości jest niezbędne przed jej sprzedażą. Przykładowo inwestor, który zamierza zakupić nieruchomość, korzystając z kredytu hipotecznego, nie otrzyma go, jeżeli sytuacja prawna nieruchomości nie będzie klarowna.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości może zostać ujawniony podczas audytu prawnego nieruchomości. Wówczas specjaliści, którzy sporządzili raport, mogą zaoferować pomoc. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości polega na zainicjowaniu procedur, które w efekcie doprowadzą do zgodności do stanu prawnego – stan w dokumentach będzie zgadzał się ze stanem faktycznym.

Sprawdzimy stan prawny nieruchomości

Kancelaria Nieruchomości i Proces Budowlany zatrudnia ekspertów, którzy na zlecenie Klientów przygotowują audyt prawny nieruchomości. Dostęp do takiego raportu pozwala uchronić się przed nabyciem np. nieruchomości z budynkiem, który stanowi samowolę budowlaną. Naszą specjalnością jest także regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Jeżeli w najbliższym czasie zamierzają Państwo zakupić nieruchomość, zlecenie sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości to rozsądne i zabezpieczające Państwa interesy działanie. Jako Kancelaria specjalizująca się w prawie budowlanym jesteśmy w stanie pomóc – chętnie przygotujemy rzetelny raport, na podstawie którego będą mogli Państwo podjąć decyzję o odstąpieniu lub sfinalizowaniu zakupu wybranej nieruchomości.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego a odszkodowanie

Kancelaria Nieruchomości i Proces Budowlany pomaga uzyskać odszkodowanie właścicielom, których nieruchomości straciły na wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na specjalizację oraz bogate doświadczenie jesteśmy w stanie skutecznie poprowadzić Państwa sprawę i uzyskać odszkodowanie w adekwatnej wysokości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wartość nieruchomości

Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może spowodować, że wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Możliwości są dwie – wartość nieruchomości wzrośnie lub zmaleje. W pierwszym przypadku właściciel musi spodziewać się, że przy sprzedaży nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta naliczy i pobierze od niego jednorazową opłatę, która została ustalona w planie. Opłata jest określana w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym nie może ona być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

W trakcie swojej działalności najczęściej spotykamy się z Klientami, których nieruchomości straciły na wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ w takiej sytuacji dochodzi do uszczerbku w majątku właściciela nieruchomości, ustawodawca dopuszcza możliwość dochodzenia przez niego adekwatnego odszkodowania. Podejmujemy się prowadzenia takich spraw w imieniu naszych Klientów – reprezentujemy właścicieli nieruchomości w sprawach o odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości.

Obniżenie wartości nieruchomości – kiedy można starać się o odszkodowanie?

Uchwalenie albo zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może spowodować, że właściciel nie będzie mógł korzystać z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem. Wówczas ma on prawo żądać od gminy:

 • odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,

 • wykupienia nieruchomości lub jej części,

 • zamiany nieruchomości.

Tak wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje tę kwestię.

Prawo do żądania od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości ma również właściciel sprzedający nieruchomość, której wartość uległa obniżeniu w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Właściciel nie będzie miał prawa do dochodzenia odszkodowania, jeżeli wcześniej skorzystał ze wskazanych powyżej roszczeń.

Kiedy wypłata odszkodowania nie jest możliwa?

Za spadek wartości nieruchomości właścicielowi nie zawsze należy się odszkodowanie. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy treść planu miejscowego nie stanowi samodzielnego ustalenia przez gminę społeczno-gospodarczego przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z niego, ale wynika z:

 • uwarunkowań np. hydrologicznych lub geologicznych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń,

 • zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, które zostały określone w przepisach innych ustaw.

Aby stwierdzić, czy właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, analizujemy zgromadzoną dokumentację. Dopiero po zapoznaniu się ze sprawą, jesteśmy w stanie określić, czy możliwe jest skuteczne dochodzenie odszkodowania.

Obniżenie wartości nieruchomości – odszkodowanie

Aby wystąpić z żądaniem wypłaty odszkodowania, niezbędne jest oszacowanie kwoty, jaką właściciel nieruchomości stracił w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca wprost podaje, jak należy wyliczyć wysokość odszkodowania. Naszym Klientom pomagamy ustalić wartość nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sformułować wysokość roszczenia.

Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości

Zgodnie z Kodeksem cywilnym ciężar udowodnienia faktu, że korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób, lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, lub istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spoczywa na powodzie – właścicielowi, który dochodzi odszkodowania. Skuteczne dochodzenie roszczeń zależy zatem od ich sformułowania i udowodnienia. W imieniu naszych Klientów jesteśmy w stanie wykazać, że utrata wartości nieruchomości miała miejsce, bo np. na nieruchomości nie jest możliwe postawienie zabudowań, na które właściciel nieruchomości mógł – przed uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – otrzymać pozwolenie.

Postępowanie dowodowe w sprawach o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości jest skomplikowane i czasochłonne. Nie warto zwlekać z rozpoczęciem dochodzenia swoich roszczeń – przedawniają się one z upływem pięciu lat, licząc od daty wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Państwa imieniu jesteśmy w stanie dochodzić odszkodowania przed sądem powszechnym. Mamy doświadczenie w prowadzeniu takich spraw. W Kancelarii pracują specjaliści, którzy do każdej sprawy podchodzą w sposób indywidualny i dokładnie analizują dostarczone dokumenty. Po kontakcie i zapoznaniu się z Państwa sprawą, będziemy w stanie rozwiać wątpliwości i określić, czy istnieje możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń.

Odszkodowania za wywłaszczenie i utratę wartości nieruchomości

Odszkodowania za wywłaszczenie

Kancelaria Nieruchomości i Proces Budowlany z uwagi na swoją specjalizację, posiadane kompetencje oraz bogate doświadczenie pragnie zaprosić do współpracy wszystkich Klientów, którzy borykają się ze sprawami z tytułu uzyskiwania odszkodowań za wywłaszczenie i ograniczenie w użytkowaniu nieruchomości.

Rekompensaty związanych ze spadkiem wartości nieruchomości

Kancelaria zajmuje się także pozyskiwaniem dla naszych Klientów słusznych rekompensat związanych ze spadkiem wartości nieruchomości w wyniku realizacji inwestycji publicznych, komercyjnych i związanych z uchwaleniem planów miejscowych.

Prowadzimy postępowania prawne wywłaszczeniowe i nacjonalizacyjne, w zakres czego wchodzi także odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie, zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

W przypadku wywłaszczeń nieruchomości kancelaria prowadzi sprawy związane z wywłaszczeniami, które nastąpiły zarówno w ubiegłym wieku, jak i w latach późniejszych, do spraw tych zaliczamy m.in.:

 • wywłaszczenia w PRL-u (m.in. na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 r., dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego w dniu 26 października 1945 r. tzw. Dekret Bieruta);
 • wywłaszczenia w czasach III RP tj. obecnie, wywłaszczenia i ograniczenia użytkowania pod inwestycje publiczne (m.in. w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. specustawy drogowej).

Posiadamy również unikalne doświadczenie w negocjacjach oraz prowadzeniu sporów sądowych związanych ze spadkiem wartości nieruchomości bądź uciążliwościami na tle realizacji inwestycji, zarówno publicznych, jak i komercyjnych.

Prowadzimy sprawy o odszkodowania za wywłaszczenia pod drogi publiczne w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

To, co wyróżnia nasze działania to między innym sprawy:

 • o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości – uzyskiwanie wypłaty odszkodowań dla klientów pomimo braku decyzji ostatecznej;
 • o zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane,
 • o odszkodowanie za wywłaszczenie – uzyskiwanie rekompensat za opieszałość organów w wypłacie odszkodowań;
 • rozsądna i poparta doświadczeniem sądowym analiza, czy nieruchomość kwalifikuje się jako tzw. resztówka, a także skuteczne prowadzenie powierzonych w tym zakresie spraw;
 • uzyskiwanie słusznych odszkodowań za uciążliwości związane z budową drogi.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach związanych z odszkodowaniami za uchwalenie planu miejscowego. Wśród najczęstszych spraw prowadzonych przez kancelarię znajdują się:

 • odszkodowania za utratę wartości działki w związku z przeznaczeniem na cele sprzeczne z obecnym zagospodarowaniem bądź o mniejszych parametrach;
 • roszczenia o wykup nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;
 • odszkodowania za lokalizację na działce inwestycji sieciowych lub drogowych;
 • roszczenia o wykup nieruchomości w związku z zakazem zabudowy (m.in. tereny zieleni i korytarze wymiany powietrza).

Kompetencje prawne naszych prawników – adwokatów i radców prawnych

Opiekę merytoryczną nad zleconymi sprawami sprawują doświadczeni adwokaci oraz radcy prawni w reprezentacji klientów przed organami oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. W sprawach skomplikowanych reprezentujemy klientów przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Przykładowe projekty prawne dotyczące odszkodowań i rekompensat, w jakie byli zaangażowani nasi prawnicy w temacie :

 1. Odzyskanie terenów o łącznej powierzchni ponad 1h gruntu, zabranych tzw. Dekretem Bieruta w dzielnicy Praga Południe na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli.
 2. Przymuszenie do wykupu nieruchomości w związku z „zakazem zabudowy” wprowadzonym na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o łącznej powierzchni 2,5 ha z uwagi na korytarz wymiany powietrza dla Wrocławia.
 3. Odszkodowanie (za poniesione szkody oraz utracone korzyści tzw. lucrum cessans) za przewlekłe prowadzenie postępowania (ws. warunków zabudowy inwestycji mieszkaniowej), gdzie opóźnienie organu wyniosło ponad 3 lata.
 4. Zobowiązanie do wykupu tzw. resztówek w łącznej wysokości 2h powstałych w wyniku realizacji odcinka drogi S8 na podstawie decyzji ZRiD oraz odszkodowanie w wysokości 1,5 mln PLN za utracone źródło dochodów.
 5. Odszkodowanie w wysokości 12 mln PLN od organu, za wydanie błędnej decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu produkcyjnego (woj. mazowieckie), która w wyniku działań przed sądem administracyjnym została uchylona. Odszkodowanie pokryło koszty zakupu nowej nieruchomości, rozbiórkę powstałego zakładu oraz budowę zakładu w nowej lokalizacji oraz utracone dochód za okres 1,5 roku.
 6. Odszkodowanie dla grupy mieszkańców obiektów jednorodzinnych, którzy w wyniku zabudowy działek sąsiednich przez inwestycje deweloperską wielorodzinną utracili widok na park, poprzez co doznali utraty wartości nieruchomości.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pomocy naszej kancelarii adwokackiej, zapraszamy do kontaktu. Nasz radca prawny pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy. Skorzystaj z naszego doświadczenia już dziś!

Warunki zabudowy

warunki zabudowyWarunki zabudowy i zagospodarowania terenu są niezbędnym elementem każdej inwestycji budowlanej na terenach dla których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tym samym inwestor jest zobowiązany wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. Błędy we wniosku czy brak wymaganej dokumentacji mogą znacząco przedłużyć całe postępowanie, a inwestora narazić na znaczne koszty.

Jeżeli poszukujesz ekspertów którzy pomogą Ci uzyskać korzystne warunki zabudowy? Lepiej trafić nie mogłeś!

Kompleksowo doradzamy i pomagamy inwestorom

Specjalizacja naszych prawników oraz ich bogate doświadczenie sprawiają, iż powierzone nam projekty związane z zagadnieniami planistycznymi, w tym w szczególności etap warunków zabudowy, realizujemy szybko i skutecznie.

Zagadnieniami planowania i zagospodarowania przestrzennego prawnicy z Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany zajmują się kompleksowo.

Doradzamy i pomagamy inwestorom poza samym postępowaniem o warunki zabudowy w zakresie oceny realności projektu, przewidywanych nakładów oraz szacunkowego czasu niezbędnego do realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego.

Ściśle współpracujemy z biurami architektonicznymi oraz projektowymi w celu zapewnienia kompleksowej realizacji zlecenia. W imieniu klienta gromadzi całą niezbędną do warunków zabudowy dokumentację, aby nie musiał się o nic martwić.

Specjalizujemy się w szczególności w projektach skomplikowanych pod kątem prawnym (budowa obiektów nietypowych, budowa w okolicy niezabudowanej oraz na terenach leśnych). Szereg z sukcesem zrealizowanych projektów naszych klientów jest miarą naszej skuteczności.

Po zakończeniu kwestii planistycznych zapewniamy inwestorom dalsze wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Masz pytania? Potrzebujesz szczegółowej oferty? Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: kancelaria@dybka.com.pl tel. +48 504 947 204

Umowa o roboty budowlane

fidic_2

Proces inwestycji budowlanych jest wieloetapowy, ale jego centralnym punktem jest zawsze sama budowa. Zebranie niezbędnej dokumentacji oraz otrzymanie wszystkich pozwoleń to jedno, natomiast skonstruowanie bezpiecznej umowy o roboty budowlane stanowi zupełnie innego rodzaju wyzwanie dla uczestników procesu budowlanego. Często inwestor, wykonawca czy też podwykonawca nie do końca rozumie treść zawieranego porozumienia i wtedy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Poszukujesz prawników ekspertów od umów o roboty budowlane? Lepiej trafić nie mogłeś!

Specjalizacja naszych prawników oraz ich bogate doświadczenie sprawiają, iż powierzone nam umowy o roboty budowlane charakteryzują się kompleksowymi rozwiązaniami wszelkich aspektów prawnych oraz zabezpieczają interesy naszych klientów.

Zagadnieniami związanymi z robotami budowlanymi prawnicy z Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany zajmują się kompleksowo.

Doradzamy i pomagamy inwestorom (zamawiającym), wykonawcom, a także podwykonawcom

Wspieramy naszych klientów w konstruowaniu oraz analizie przed podpisaniem umowy, a także uczestniczymy w negocjacjach. Dokonujemy niezbędnych weryfikacji kontrahentów, zabezpieczeń umownych, a także prawidłowość załączonej dokumentacji. Dzięki naszemu wsparciu podpiszesz bezpieczną dla siebie umowę o roboty budowlane.

Przy skomplikowanych projektach budowlanych (np. inwestycje infrastrukturalne, duże obiekty kubaturowe, realizacja inwestycji w oparciu o wzory FIDIC) zapewniamy bieżące wsparcie.

W przypadku problemów pomagamy je rozwiązać skutecznie i szybko bez udziału sądów, a jeżeli nie jest to możliwe, pomagamy zebrać niezbędną dokumentację do postępowania sądowego, a także reprezentujemy w trakcie postępowania naszych klientów, dbając o jak najlepsze zabezpieczenie ich interesów.

Masz pytania? Potrzebujesz szczegółowej oferty? Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: kancelaria@dybka.com.pl tel. +48 504 947 204

Radca Prawny

 

Szukasz radcy prawnego w Warszawie, który profesjonalnie i sprawnie zajmie się twoją sprawa?
Poszukujesz fachowca od prawa nieruchomości lub kwestii związanych z procesem budowlanym?

Kancelarii Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany to zespół doświadczonych fachowców

Jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii prawnych w Warszawie nastawionych na specjalizację w tematyce inwestycji budowlanych i obsłudze transakcji na nieruchomościach. Nasz zespół poza adwokatami oraz radcami prawnymi specjalizującymi się w prawie nieruchomości i inwestycjach budowlanych, uzupełniają konsultanci branżowi (architekci, inżynierowie budownictwa, geodeci), którzy służą radą i pomocą przy prowadzonych przez nas sprawach. Dzięki ukierunkowaniu wiedzy i bogatemu doświadczeniu dostarczamy dla naszych klientów najlepsze rozwiązania prawne w zakresie naszej specjalizacji.

Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany to gwarancja profesjonalizmu

Na bieżąco śledzimy informacje z rynku nieruchomości oraz sektora budowlanego. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami w prawie oraz projektami zmian, podejściem sądów do tematów budowlanych oraz linią orzeczniczą kształtowaną przez judykaturę, znamy kontrowersje narastające w wyniku stosowania praktyk urzędowych przez organy państwowe i samorządowe. Dzięki rozległej wiedzy w zakresie prawa budowlanego i prawa nieruchomości, każdy radca prawny z Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany jest w stanie zaproponować dla swoich klientów najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania prawne.

urzeczywistniamy plany naszych klientów

Skuteczny radca prawny

Wiemy, że nasz sukces zależy od sukcesu naszych klientów, dlatego cenimy sobie otwartość w relacjach z klientem oraz rozumiemy odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa z każdym powierzonym zadaniem. Jeżeli zadanie wykracza poza naszą specjalizację, dobieramy odpowiednie wsparcie z zewnątrz, o czym klient jest zawsze na bieżąco informowany, bądź wskazujemy inną zaprzyjaźnioną kancelarię prawną specjalizującą się w żądanym zagadnieniu prawnym. Masz pytania? Potrzebujesz szczegółowej oferty? Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: kancelaria@dybka.com.pl tel. +48 504 947 204

Adwokat Warszawa

 

Szukasz adwokata w Warszawie, który profesjonalnie i sprawnie zajmie się twoją sprawa?
Poszukujesz fachowca od prawa nieruchomości lub kwestii związanych z procesem budowlanym?

Skuteczny adwokat Warszawa

Jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii prawnych w Warszawie nastawionych na specjalizację w tematyce inwestycji budowlanych i obsłudze transakcji na nieruchomościach. Nasz zespół poza adwokatami oraz radcami prawnymi specjalizującymi się w prawie nieruchomości i inwestycjach budowlanych, uzupełniają konsultanci branżowi (architekci, inżynierowie budownictwa, geodeci), którzy służą radą i pomocą przy prowadzonych przez nas sprawach. Dzięki ukierunkowaniu wiedzy i bogatemu doświadczeniu możemy dla naszych klientów dostarczać najlepsze rozwiązania prawne w zakresie naszej specjalizacji.

Najlepsi adwokaci w Warszawie

Na bieżąco śledzimy informacje z rynku nieruchomości oraz sektora budowlanego. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami w prawie oraz projektami zmian, podejściem sądów do tematów budowlanych oraz linią orzeczniczą kształtowaną przez judykaturę, znamy kontrowersje narastające w wyniku stosowania praktyk urzędowych przez organy państwowe i samorządowe. Dzięki rozległej wiedzy w zakresie prawa budowlanego i prawa nieruchomości, prawnicy z Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany są w stanie dla swoich klientów zaproponować najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania prawne.

urzeczywistniamy plany naszych klientów

Adwokat Prawo Nieruchomości Warszawa

Wiemy, że nasz sukces zależy od sukcesu naszych klientów, dlatego cenimy sobie otwartość w relacjach z klientem oraz rozumiemy odpowiedzialność jaka na nasz spoczywa z każdym powierzonym zadaniem. Jeżeli zadanie wykracza poza naszą specjalizację, dobieramy odpowiednie wsparcie z zewnątrz, o czym klient jest zawsze na bieżąco informowany, bądź wskazujemy inną zaprzyjaźnioną kancelarię prawną specjalizującą się w żądanym zagadnieniu prawnym.

Masz pytania? Potrzebujesz szczegółowej oferty? Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: kancelaria@dybka.com.pl tel. +48 504 947 204

Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w Warszawie

Nowa jakość pomocy prawnej

Jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii prawnych w Warszawie nastawionych na specjalizację w tematyce inwestycji budowlanych i obsłudze transakcji na nieruchomościach. Przyjęliśmy model tzw. law boutique szeroko rozpowszechniony przede wszystkim w Europie zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dzięki ukierunkowaniu wiedzy i bogatemu doświadczeniu możemy dla naszych klientów dostarczać najlepsze rozwiązania prawne w zakresie naszej specjalizacji.

Rzetelna i uczciwa analizy Twojej sprawy

Na bieżąco śledzimy informacje z rynku nieruchomości oraz sektora budowlanego. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami w prawie oraz projektami zmian, podejściem sądów do tematów budowlanych oraz linią orzeczniczą kształtowaną przez judykaturę, znamy kontrowersje narastające w wyniku stosowania praktyk urzędowych przez organy państwowe i samorządowe. Dzięki rozległej wiedzy w zakresie prawa budowlanego i prawa nieruchomości, prawnicy z Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany są w stanie dla swoich klientów zaproponować najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania prawne.

Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany z siedzibą w Warszawie to zespół doświadczonych profesjonalistów

Nasz zespół tworzą osoby posiadające ponad przeciętną znajomość problematyki, którą się zajmują oraz predyspozycje do wykorzystywania umiejętności potrzebnych przy zlecanych projektach. Poza kompetencjami merytorycznymi nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę o rynku na którym operują, a także doskonale znają specyfikę branży dla które pracują. Doskonale wiemy, że inne umiejętności są potrzebne przy negocjacji umów a inne w trakcie procesu, a jeszcze inne przy analizie umów. Dlatego do każdego zadania delegowani są prawnicy najbardziej predestynowani do danego zlecenia. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że ich sprawa jest w dobrych rękach.

kancelaria_prawna_warszawa

Wiemy, że nasz sukces zależy od sukcesu naszych klientów, dlatego cenimy sobie otwartość w relacjach z klientem oraz rozumiemy odpowiedzialność jaka na nasz spoczywa z każdym powierzonym zadaniem. Jeżeli zadanie wykracza poza naszą specjalizację, dobieramy odpowiednie wsparcie z zewnątrz o czym klient jest zawsze na bieżąco informowany, bądź wskazujemy inną zaprzyjaźnioną kancelarię prawną specjalizującą się w żądanym zagadnieniu prawnym.

Masz pytania? Potrzebujesz szczegółowej oferty? Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: kancelaria@dybka.com.pl tel. +48 504 947 204

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości

postepowanie zasiedzenie

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości – dowiedz się więcej

Kto wydaje decyzję o zasiedzeniu?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zasiedzenie nieruchomości jest sąd rejonowy właściwe ze względu na położenie nieruchomości (507 k.p.c.) bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Zgodnie z art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 2 000 zł. Nie mniej warto pamiętać, iż istnieje możliwość zwolnienia wnioskodawcy z konieczności ponoszenia kosztów bądź ich części, jeżeli zostanie wykazane, że strona nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Podanie uczestników postępowania o zasiedzeniu

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia powinien także zawierać wskazanie wszystkich zainteresowanych (art. 511 § 1 k.p.c.). W razie uchybienia temu obowiązkowi sąd wezwie wnioskodawcę pod rygorem zwrócenia wniosku do uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Nie mniej, w przypadku podania przez wnioskodawcę racjonalnych przyczyny niewskazania zainteresowanych, nie będzie to miało negatywnego wpływu na bieg wniosku. Ustalenia zainteresowanych dokona wtedy sąd z urzędu.

Oznaczenie przedmiotu zasiedzenia

Opis nieruchomości zawarty we wniosku powinien być jak najbardziej precyzyjny. Przede wszystkim należy wskazać miejsce położenia nieruchomości albo jej adres, jeżeli jest to możliwe, powierzchnię nieruchomości, oznaczenie geodezyjne oraz numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, o ile są prowadzone dla danej nieruchomości. W zakresie oznaczania nieruchomości gruntowych nie nieuregulowanych granicach warto skorzystać z usług geodety, w celu dokładnego oznaczenia przedmiotu postępowania.

Rozpoznanie sprawy o zasiedzeniu

Sąd sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości rozpatruje na rozprawie. W trakcie posiedzeń strony mogą zgłaszać wnioski oraz ustosunkowywać się do dokumentów włączonych do akt. Na posiedzeniach przesłuchiwani są też świadkowie powołani przez uczestników postępowania oraz przeprowadzane są inne postępowania dowodowe.

Zakończenie postępowania

Postępowanie dotyczące stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości kończy się wydaniem przez sąd merytorycznego postanowienia (w trakcie postępowania mogą być wydawane postanowienia dotyczące kwestii formalnych, lecz nie kończą one postępowania). W powyższym postanowieniu sąd orzeka czy zaszły przesłanki warunkujące nabycie nieruchomości przez zasiedzenie.

Podatek od zasiedzenia od nieruchomości

W przypadku zasiedzenia nieruchomości, warto pamiętać, iż jest to czynność opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 45, poz. 207 ze zm.). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, skorzystaj z pomocy radcy budowlanego. Nasza kancelaria nieruchomości to miejsce, w którym znajdziesz poradę i rozwiązanie swoich problemów prawnych.

zasiedzenie nieruchomosci

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości, to inaczej pierwotne nabycie nieruchomości w trybie tzw. zasiedzenia. Jest to jedna z form objęcia własności nad rzeczą. Normy prawne dotyczące zasiedzenia nieruchomości zostały uregulowane w polskim systemie prawnym w kodeksie cywilnym – art. 172 k.c. oraz następne.

Zasiedzenie nieruchomości – ile lat?

Do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia należy łącznie spełnić dwie przesłanki:

 1. posiadać nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny oraz
 2. wykazać się odpowiednio długim, ustawowo określonym, terminem posiadania.

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Posiadacz powinien zatem wykonywać faktycznie uprawnienia składające się na treść prawa własności. O tym, czy posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, decydują okoliczności faktyczne o charakterze przede wszystkim zewnętrznym, ale istotne znaczenie może też mieć wola posiadacza.

Przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie

Drugą przesłanką zasiedzenia jest upływ czasu. Samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie przez określony ustawą czas – 20 lub 30 lat. O okresie potrzebnym do zasiedzenia nieruchomości decyduje dobra bądź zła wiara posiadacza.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzieć, co do zasady, można każdą nieruchomość, dlatego rzeczywiście może występować zarówno zasiedzenie nieruchomości gruntowej, rolnej, jak i budynku, a nawet nieruchomości lokalowej. W wyjątkowych sytuacjach pojawia się także zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa. Bazując na orzecznictwie Sądu Najwyższego, można wskazać, że również zasiedzenie użytkowania wieczystego czy współwłasności jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Co do zasady, zasiedzeniu podlega każda rzecz jako całość w ujęciu techniczno–prawnym. Nie jest zatem dopuszczalne zasiedzenie części składowej rzeczy np. piwnicy usytuowanej pod domem mieszkalnym czy pokoju w mieszkaniu.

Zasiedzenie nieruchomości bez księgi wieczystej jest możliwe, jednak należy tutaj wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu i udowodnić zasiedzenie. W dalszej drodze możemy starać się o przyznanie właścicielstwa danej nieruchomości i założyć na nią księgę wieczystą. Sprawy tego kalibru regulują przepisy KC – art. 172-176.

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Nabycie przez zasiedzenie udziału w nieruchomości jest od dawna akceptowane w orzecznictwie. Zasiedzenie części nieruchomości jest możliwe, gdy dana osoba, mimo iż jest właścicielem tylko części nieruchomości, sprawuje władzę nad jej całością.

Dobra i zła wola

W doktrynie, a także w orzecznictwie występuje termin – zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze oraz zasiedzenie nieruchomości w złej wierze. Pierwsze oznacza, iż posiadacz pozostaje w błędnym,­ lecz usprawiedliwionym przekonaniu, że prawo własności faktycznie mu przysługuje. Zła wiara polega na tym, iż posiadacz ma przekonanie o braku prawa własności i z premedytacja ów fakt pomija, lekceważy lub zataja.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

Jeśli pragniemy nabyć daną nieruchomość należy przygotować dla sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości – wzór

 • skierowanie do właściwego sądu,
 • wskazanie rodzaju pisma,
 • wskazanie wnioskodawcy,
 • wartość rzeczy – nieruchomości – zaokrąglona ( podana tylko w polskich złotych),
 • szczegółowy opis rzeczy, która ma podlegać pod zasiedzenie oraz stosowna dokumentacji to potwierdzająca ( np. odpis z Księgi Wieczystej),
 • dane personalne osoby która zasiedziała nieruchomość oraz okres zasiedzenia,
 • kopie wniosku i załączników dla wszystkich uczestników postępowania,
 • uzasadnienie wniosku.

Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy

We wniosku należy wskazać, że w toku postępowania istnieją także inni jego uczestnicy, jeśli zataimy ten fakt, a walczymy o zasiedzenie nieruchomości, w przypadku, gdy pojawią się inni spadkobiercy, możemy sprawę przegrać.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości gruntowej

Jeśli pragniemy nabyć daną nieruchomość gruntową przez zasiedzenie, możemy zwrócić także się do sądu ze stosownym wnioskiem (patrz powyżej).

Prawnicy Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany kompleksowo pomagają klientom w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – bez sądu się nie obędzie

Zasiedzenie, nawet jeżeli następuje z mocy prawa, musi być poprzedzone złożeniem wniosku w odpowiednim sądzie. To właśnie sąd wydaje orzeczenie stwierdzające zasiedzenie. Musisz jednak wiedzieć, że tego typu orzeczenie potwierdza tylko, że dana okoliczność zaistniała. Nie ma jednak możliwości, by regulowanie stanu prawnego nieruchomości obyło się bez sprawy sądowej. Nasza kancelaria nieruchomości to miejsce, w którym znajdziesz pomoc w uporządkowaniu swoich problemów prawnych.

Przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości

Do nabycia własności danej nieruchomości przez zasiedzenie kluczowy jest nieprzerwany bieg terminu tegoż zasiedzenia, która trwa 20 – 30 lat. Przerwanie biegu zasiedzenie odbywa się wówczas, gdy mamy sytuacje wszelkiego rodzaju roszczenia o zaspokojenie lub zabezpieczenie danego roszczenia. Podstawa prawna jest art. 175 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Do powyższych czynności należy m.in. powództwo windykacyjne.

Posiadanie samoistne

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Posiadacz powinien zatem wykonywać faktycznie uprawnienia składające się na treść prawa własności.

Posiadacz samoistny to ten, kto może faktycznie korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób, a więc pobierać pożytki i inne przychody z rzeczy, może również rzeczą rozporządzać. I tak, jak właściciel, powinien wykonywać swoje władztwo w granicach określonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego i zgodnie ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem owego władztwa faktycznego. W toku postępowania szczególnie dokładnie jest też badana wola posiadacza w zakresie jego zamierzeń odnośnie do rzeczy.

W postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości kluczowe dla wykazania samoistności posiadania jest przede wszystkim forma manifestowania wykonywania władztwa nad rzeczą. Często podnoszona w toku spraw o zasiedzenie, okoliczność opłacania podatków za nieruchomość przez posiadacza, rzadko kiedy ma istotne znaczenie dla finalnego rozstrzygnięcia, choć bywa pomocna.

Masz pytania? Zadaj je nam!

Zasiedzenie nieruchomości

zasiedzenie nieruchomosciZasiedzenie nieruchomości, to inaczej pierwotne nabycie nieruchomości w trybie tzw. zasiedzenia. Jest to jedna z form objęcia własności nad rzeczą. Normy prawne dotyczące zasiedzenia nieruchomości zostały uregulowane w polskim systemie prawnym w kodeksie cywilnym – art. 172 k.c. oraz następne.

Zasiedzenie nieruchomości – ile lat?

Do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia należy łącznie spełnić dwie przesłanki:

 1. posiadać nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny oraz
 2. wykazać się odpowiednio długim, ustawowo określonym, terminem posiadania.

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Posiadacz powinien zatem wykonywać faktycznie uprawnienia składające się na treść prawa własności. O tym, czy posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, decydują okoliczności faktyczne o charakterze przede wszystkim zewnętrznym, ale istotne znaczenie może też mieć wola posiadacza.

Przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie

Drugą przesłanką zasiedzenia jest upływ czasu. Samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie przez określony ustawą czas – 20 lub 30 lat. O okresie potrzebnym do zasiedzenia nieruchomości decyduje dobra bądź zła wiara posiadacza.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzieć, co do zasady, można każdą nieruchomość, dlatego rzeczywiście może występować zarówno zasiedzenie nieruchomości gruntowej, rolnej, jak i budynku, a nawet nieruchomości lokalowej. W wyjątkowych sytuacjach pojawia się także zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa. Bazując na orzecznictwie Sądu Najwyższego, można wskazać, że również zasiedzenie użytkowania wieczystego czy współwłasności jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Co do zasady, zasiedzeniu podlega każda rzecz jako całość w ujęciu techniczno–prawnym. Nie jest zatem dopuszczalne zasiedzenie części składowej rzeczy np. piwnicy usytuowanej pod domem mieszkalnym czy pokoju w mieszkaniu.

Zasiedzenie nieruchomości bez księgi wieczystej jest możliwe, jednak należy tutaj wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu i udowodnić zasiedzenie. W dalszej drodze możemy starać się o przyznanie właścicielstwa danej nieruchomości i założyć na nią księgę wieczystą. Sprawy tego kalibru regulują przepisy KC – art. 172-176.

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Nabycie przez zasiedzenie udziału w nieruchomości jest od dawna akceptowane w orzecznictwie. Zasiedzenie części nieruchomości jest możliwe, gdy dana osoba, mimo iż jest właścicielem tylko części nieruchomości, sprawuje władzę nad jej całością.

Dobra i zła wola

W doktrynie, a także w orzecznictwie występuje termin – zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze oraz zasiedzenie nieruchomości w złej wierze. Pierwsze oznacza, iż posiadacz pozostaje w błędnym,­ lecz usprawiedliwionym przekonaniu, że prawo własności faktycznie mu przysługuje. Zła wiara polega na tym, iż posiadacz ma przekonanie o braku prawa własności i z premedytacja ów fakt pomija, lekceważy lub zataja.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

Jeśli pragniemy nabyć daną nieruchomość należy przygotować dla sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości – wzór

 • skierowanie do właściwego sądu,
 • wskazanie rodzaju pisma,
 • wskazanie wnioskodawcy,
 • wartość rzeczy – nieruchomości – zaokrąglona ( podana tylko w polskich złotych),
 • szczegółowy opis rzeczy, która ma podlegać pod zasiedzenie oraz stosowna dokumentacji to potwierdzająca ( np. odpis z Księgi Wieczystej),
 • dane personalne osoby która zasiedziała nieruchomość oraz okres zasiedzenia,
 • kopie wniosku i załączników dla wszystkich uczestników postępowania,
 • uzasadnienie wniosku.

Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy

We wniosku należy wskazać, że w toku postępowania istnieją także inni jego uczestnicy, jeśli zataimy ten fakt, a walczymy o zasiedzenie nieruchomości, w przypadku, gdy pojawią się inni spadkobiercy, możemy sprawę przegrać.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości gruntowej

Jeśli pragniemy nabyć daną nieruchomość gruntową przez zasiedzenie, możemy zwrócić także się do sądu ze stosownym wnioskiem (patrz powyżej).

Prawnicy Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany kompleksowo pomagają klientom w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – bez sądu się nie obędzie

Zasiedzenie, nawet jeżeli następuje z mocy prawa, musi być poprzedzone złożeniem wniosku w odpowiednim sądzie. To właśnie sąd wydaje orzeczenie stwierdzające zasiedzenie. Musisz jednak wiedzieć, że tego typu orzeczenie potwierdza tylko, że dana okoliczność zaistniała. Nie ma jednak możliwości, by regulowanie stanu prawnego nieruchomości obyło się bez sprawy sądowej. Nasza kancelaria nieruchomości to miejsce, w którym znajdziesz pomoc w uporządkowaniu swoich problemów prawnych.

Przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości

Do nabycia własności danej nieruchomości przez zasiedzenie kluczowy jest nieprzerwany bieg terminu tegoż zasiedzenia, która trwa 20 – 30 lat. Przerwanie biegu zasiedzenie odbywa się wówczas, gdy mamy sytuacje wszelkiego rodzaju roszczenia o zaspokojenie lub zabezpieczenie danego roszczenia. Podstawa prawna jest art. 175 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Do powyższych czynności należy m.in. powództwo windykacyjne.

Masz pytania? Zadaj je nam!

Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020